top of page
photo-1574629810360-7efbbe195018.jfif

MISSIE - VISIE

TenstarMelle_Logo_Transparant_edited.png

MISSIE: ‘SAMEN VOETBAL SPELEN EN BELEVEN‘ 

  

FC Tenstar Melle is in eerste instantie een sportclub, in casu een voetbalclub, maar wil daarnaast ook een sociale rol als vereniging invullen. We zoeken daarbij naar een gezond evenwicht tussen sport en sociale ontwikkeling.    

  

We stellen de speler (kind, jongere) centraal en willen een vereniging zijn waar iedere speler – ongeacht zijn/haar familiale of sociale achtergrond- terecht kan om te voetballen op zijn niveau, en zich kan ontwikkelen op zijn eigen ritme. Ons uitgangspunt is immers “Samen voetbal spelen en beleven” en vormt de kern van onze Missie. Namelijk dat we kinderen en jongeren de mogelijkheid willen bieden om voetbal te spelen, plezier te beleven en te ontwikkelen op zowel voetbaltechnisch als sociaal vlak. Het gaat om het proces van elke kind, elke ploeg en niet om het resultaat. Resultaatgericht voetbal is immers niet ons doel. Winnen is altijd mooi meegenomen maar niet ten koste van het proces van het kind of de ploeg 

  

FC Tenstar Melle wil daarnaast een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen uit onze nabije omgeving die willen voetbal spelen of beleven, samen kunnen sporten, contacten kunnen leggen en vrienden maken.   

  

    

VISIE  

 

1.   Jeugd  

 

Ten allen tijde staat jeugdwerking hoog in het vaandel ingeschreven van de vereniging. De jeugdopleiding speelt immers een uiterst cruciale rol in de drijfveer van FC Tenstar Melle om spelers te ontwikkelen tot complete voetballers, maar ook tot volwaardige personen. De kwaliteit ervan is bepalend voor een bloeiend Tenstar Melle.   

 

Het verhogen van het niveau van elke speler en elk team, en dit in een familiale en sportieve sfeer, is voor de club zowel de basis, de voortdurende uitdaging maar ook de grootste voorwaarde van zijn eigen voortbestaan.  

 

Om op lange termijn een blijvende waarde te zijn in de voetbalwereld is het ook noodzakelijk die eigen opgeleide spelers finaal de kans te bieden aan te treden met het eerste elftal. Doorgroeimogelijkheden zijn dus essentieel om uit te groeien tot een sociaal geëngageerde en verankerde club waar kinderen en jongvolwassenen zich volop kunnen ontwikkelen. Duurzaamheid moet van klein naar groot, van U6 tot A-kern een constante worden binnen FC Tenstar Melle.  

 

Spelers moeten in een eerste fase (spel)plezier beleven aan het voetbal, zeker in de jeugdreeksen. Maar toch stelt FC TM zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden. De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers. Gemotiveerde trainers, maar ook motiverende trainers. Daarom dat FC Tenstar Melle ook inzet op de ontwikkeling van de dit laatste middels het ‘M-factor’-project. (zie verder)

 

Een jaarlijkse evaluatie van haar jeugdopleiding stelt FC TM in staat jaar na jaar kwalitatief te verbeteren en deze ‘progressie’ ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten als sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen  

  

a.  Doelgroep  :

Elke jongen of meisje uit Melle en de nabije omgeving, die in aanmerking komen voor de KBVB en een gezonde interesse toont in de voetbalsport kan zich bij FC TM aanmelden, ongeacht zijn/haar fysieke mogelijkheden, huidskleur, religie, geaardheid of talent.  

 

 b.       Principes van de jeugdwerking   :

FC Tenstar Melle wil de jeugd kansen geven en wil elke voetballer meehelpen zijn droom als voetballer waar te maken. Het doet dit vertrekkend vanuit een aantal waarden die voorop staan: fairplay, teamspirit, verdraagzaamheid, doorzettingsvermogen, verbondenheid, verantwoorde-lijkheid.  

 

 Tenstar Melle focust zich op:  

·  Het voetbaltechnisch – en tactisch ontwikkeling  

·  De algemene ontwikkeling met zijn mentale, emotionele en sociale dimensies  

  

Om dit te realiseren werkt Tenstar Melle vanuit een aantal principes: 

·  Plezier: Voetbal is een spel en dit willen we behouden. Dit vertaalt zich zowel op training als in de wedstrijd door enerzijds  te leren aan de hand van spelletjes en anderzijds door niet te focussen op het resultaat maar op het proces. De transfer van het geleerde op de training primeert op het resultaat van de match.   

· Gelijkwaardigheid: Iedere speler krijgt even speelkansen. We doen dit door zoveel mogelijk spelers mee te nemen op de wedstrijd en ook door evenveel speelminuten te geven aan elke speler. De verdeling in teams per leeftijdscategorie doen we zo goed als mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. Uiteraard zullen vriendschappen onder spelers ook een rol spelen in de verdeling. 

·  Verbinding: De kracht van de ploeg wordt bepaald door de liefde voor elkaar. Als ze elkaar niet graag zien, gaan ze ook niet bereid zijn om voor elkaar door het vuur te gaan. Dit gaat zowel over de verbinding onder de spelers als over de verbinding tussen de spelers en de staf.   

·  Structuur en discipline: Om samen voetbal te spelen en beleven is het belangrijk om een sfeer te creëren van rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Als trainer, club is het een taak om dit te realiseren op een verbindende en een begrenzende houding.  Zonder goeie gezamenlijke afspraken zal de goeie gang van zaken in gedrag komen. Ook kinderen, jongeren en ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid.  Naarmate de leeftijd zal die verantwoordelijkheid dan ook toenemen.  

· Doorzetting: Het gaat niet om het resultaat maar wel om de lat voor elke speler op zijn hoogte te leggen. Deze figuurlijke lat is voor elke kind anders. Met de juiste ondersteuning, motivatie en doorzetting willen we dat elke speler de kansen krijgt om zijn stappen te zetten in zijn ontwikkeling.

 

·  De aanstelling  en aanwerving van deskundige trainers die al dit bovenstaande borgen en ervoor zorgen dat dit pedagogisch concept gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, dat verwachten wij.  In onze engagementsverklaring vinden we afspraken die het pedagogisch concept zullen ondersteunen. Nieuw aangestelde trainers krijgen steeds de kans van de club om een opleiding op kosten van de club te volgen.  

·  M-factor: onder leiding van de bezieler en onze collega trainer Maarten van Steenkiste willen we jongeren met volle goesting laten sporten. Als club willen we dat kinderen en jongeren  hun eigen lat zo hoog mogelijk leggen teneinde het beste uit zichzelf te halen. Een sleutelfactor hierin is motiverend coachen! Clubs met de M-factor weten hun trainers en sporters te prikkelen, bieden motiverende feedback, en betrekken hen bij het leerproces, zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Als club zetten we hierin op in door trainers daarin op te leiden.

 

 

2. Doorstroming  

Dit woord is de rode draad doorheen de club, we zijn het aan onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo gedetailleerd mogelijk te maken zodanig dat spelers kunnen doorgroeien naar het eerste elftal & beloften.  

 

 

3. Verenigingsleven:   

Het hoeft dan ook geen betoog dat FC Tenstar Melle een voetbalclub is die drijft op de inzet en enthousiasme van vrijwilligers & sympathisanten, voetballers/niet-voetballers. Kortom mensen met een hart voor voetbal, voor kinderen en jongeren uit de buurt,…. We kiezen er daarom voor om veel in  te zetten op vrijwilligers. Iedere bijdrage als vrijwilliger voor de club – hoe klein dan ook – is immers belangrijk en vormt het fundament van onze club. Zonder jullie hulp wordt het onmogelijk om voetbal te organiseren voor kinderen en jongeren uit de buurt. Voor elke inspanning zijn we enorm dankbaar. Sporten in teamverband, samenwerken op en naast het veld, zijn de bouwstenen om FC Tenstar Melle op te bouwen tot een warme, succesvolle club die toegankelijk is voor iedereen die zich kan identificeren met haar waarden en normen.  

  

4.  Communicatie  

In gans dit verhaal wordt de rol van de ouders niet uit het oog verloren. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons mee betrekken in de ontwikkeling van en de groei naar volwassenheid van hun kind.  Heldere en snelle communicatie zijn dan ook cruciaal in dit geheel. Dit start bij de aansluiting bij de club, waarbij elk ouderpaar een inkijk krijgt in de filosofie van de club. Maar het eindigt daar niet. Middels maandelijkse nieuwsbrieven en sociale media houdt de club zijn leden en ouders op de hoogte van de belangrijkste zaken op en rond de club. Verslagen van de jeugdvergaderingen zijn tevens steeds ( op aanvraag) raadpleegbaar op de club.  

 

5. Organigram  

Om al deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren, streeft de club naar een gedegen en transparante uitbouw van de organisatiestructuur. Dit geld zowel op algemeen of administratief vlak alsook op het vlak van het sportief beleid (eerste elftal en jeugd) maar ook qua infrastructuur/ materiaal. Deze professionele uitbouw wordt schematisch geconcretiseerd in een organogram inclusief begeleidend document waarin de werking, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de diverse cellen nauwkeurig staan beschreven. Binnen dit algemeen referentiekader wil FC Tenstar Melle verder werken aan het behouden van diens status.   

bottom of page